201816181/28-12-2018

27 Φεβρουαρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201901287/27.02.2019 (ΑΔΑ:6ΗΘ4469Β7Τ-ΗΔΞ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201816181/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΤΕΥ469Β7Τ-ΘΜΘ)
28 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CYBELE — FOSTERING PRECISION AGRICULTURE AND LIVESTOCK […]