201819916/17-12-2018

14 Μαρτίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.689

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201901881/07.03.2019 (ΑΔΑ: Ω8ΗΤ469Β7Τ-67Ψ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201819916/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΩΞ7469Β7Τ). Τα ανωτέρω […]
18 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.689

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «TrackandKnow: BigDataforMobilityTrackingKnowledgeExtractioninUrbanAreas» (Grant Agreement 780754) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του […]