201900545/11-02-2019

22 Μαρτίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.215 (201900545/11-02-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201902434/22.03.2019 (ΑΔΑ: 687Ζ469Β7Τ-ΚΓΞ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με 201900545/11.02.2019  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΥΚΟ469Β7Τ-2Σ0) / Κωδικός […]
11 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.215 (201900545/11-02-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου «CityZEN – Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών και παροχής υπηρεσιών IoT για την έξυπνη πόλη» και με κωδικό MIS 5030185, προτίθεται να […]