201900732/18-02-2019

22 Μαρτίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.162

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201902398/22-03-2019 (ΑΔΑ:65ΗΧ469Β7Τ-7ΞΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201900732/18-02-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΟ0469Β7Τ-Α42), στο πλαίσιο […]
18 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.162

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «cYbersecurity Awareness and Knowledge Systemic High–level Application –YAKSHA». Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε […]