201900814/19-02-2019

8 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.229

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903490/08-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ3Α469Β7Τ-Θ77) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201900814/19-02-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΡΕ469Β7Τ-82Ε), στο πλαίσιο […]
19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.229

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «SPADES: Διερεύνηση Χωρο-κειμενικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας». Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης […]