201901780/05-03-2019

24 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.177

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201904863/24.04.2019 (ΑΔΑ: 7Ζ3Β469Β7Τ-ΒΒΞ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901780/05.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΞ7469Β7Τ-Δ2Π).
5 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.177

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Εθνική Συμμετοχή e-SENS 2016-2017» πουχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου […]