201901814/06-03-2019

5 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.117

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903442/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΧ2469Β7Τ-ΡΘΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901814/06.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Δ03469Β7Τ-0Φ0), στο […]
6 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.117

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «InteropEHRate — Interoperable EHRs […]