201901984/13-03-2019

12 Απριλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.012

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201903973/12-04-2019 (ΡΛΨΦ469Β7Τ-ΕΘΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201901984/13-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω6ΖΤ469Β7Τ-7Ν3), στο πλαίσιο […]
13 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.012

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Επανίδρυση (1ος κύκλος)». Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2018 έως28/02/2020 με […]