201902056/15-03-2019

7 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.350

Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201902056/15-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΟΤ1469Β7Τ-Π0Ψ), στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα και […]
15 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C.350» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι για πέντε ανθρωπομήνες και […]