201902056/15-03-2019

15 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.350

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες, 1ος Κύκλος, κ.ε. C.350» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι για πέντε ανθρωπομήνες και […]