201902744/28-03-2019

10 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο B.649

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905100 10/5/2019 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201902744 28/03/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω3ΗΘ469Β7Τ-ΑΛ8), στο […]
28 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο B.649

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει μία θέση με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Market uptake of Solar Thermal Electricity through Cooperation» […]