201903421/05-04-2019

17 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905481/17.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΞΔΥ469Β7Τ-2Ν6) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201903421/05.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒ7Λ469Β7Τ-Ψ9Υ)
5 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.107

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CYBELE — FOSTERING PRECISION […]