201904270/16-04-2019

13 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905064/10.05.2019 (ΑΔΑ:ΨΟΡΟ469Β7Τ-7ΟΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904270/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΩ2Θ469Β7Τ-ΔΧΟ), στο πλαίσιο […]
16 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.084

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» και με κωδικό MIS 5031293, προτίθεται να χορηγήσει μία […]