201904336/16-04-2019

24 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201905831/24.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΛΟΧ469Β7Τ-ΙΣΔ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201904336/16.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : ΩΣΟΟ469Β7Τ-5ΗΜ), στο […]
18 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION – Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να […]