201904438/17-04-2019

27 Μαΐου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.416

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201905809/24-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΝ9469Β7Τ-9ΩΥ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201904438/17-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΦ9469Β7Τ-Β01), στο […]
18 Απριλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.416

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να χορηγήσει μία (1) ανταποδοτική υποτροφία φυσικού προσώπου  µε χρονική διάρκεια από την 01/06/2019 μέχρι την ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου (28/03/2022).  Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να […]