201904886/06-05-2019

7 Μαΐου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο B.953

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμήςποιότητας για την παροχή υπηρεσιών […]