201905093/10-05-2019

10 Ιουνίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.227

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201905093/10-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9H5N469B7T-IΛΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.227 […]
10 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.227

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε δύο (2) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την ανάρτηση στη διαύγεια έως 31/07/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]