201905173/14-05-2019

9 Ιουλίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.410

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201905173/14-05-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ω7ΗΩ469Β7Τ-4Θ2) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTERFACE: […]
14 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.410

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα(1)φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2022, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της […]