201905173/14-05-2019

14 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο C.410

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα(1)φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2022, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της […]