201908879/11-07-2019

4 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου A.001 (201908879/11-07-2019)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του με Αρ. Πρωτ. 201916835/2.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΙ41469Β7Τ-ΞΕΘ)  Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201908879- 11/07/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ :6ΠΙΡ469Β7Τ-ΞΔΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
11 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου A.001

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου της Επιτροπής Ερευνών με τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ» και με κωδικό Α.001, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με δύο (2) […]