201908923/12-07-2019

11 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.520

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912163-11/09/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΧΖ469Β7Τ-54Υ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201908923-12/07/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 611Ρ469Β7Τ-0ΘΓ), στο […]
12 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.520

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Εθνική Συμμετοχή 2018 DATACRON: Big Data Analytics For Time Critical Mobility Forecasting» και με κωδικό C.520, προτίθεται να συνεργαστεί […]