201909211/17-07-2019

19 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (201908828/10-07-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912675/19.09.2019 (ΑΔΑ: 653Ο469Β7Τ-3ΜΖ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201909211/17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Μ4Η469Β7Τ-Ξ68), στο […]
17 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (201909211/17-07-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το Υποέργο 1 αυτεπιστασίας (εκτέλεση με ίδια μέσα) του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς για […]