201909305/18-07-2019

18 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.635

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ.201909305/18.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΑΔΑ-9ΕΗΛ469Β7Τ-ΔΞΤ), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless […]
18 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.635

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «TERRANOVA: Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience […]