201909551/23-07-2019

11 Σεπτεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.481

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201912166-11/09/2019 (ΑΔΑ: 654Ω469Β7Τ-Μ5Ξ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με 201909551-23/07/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΙ0469Β7Τ-4ΨΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης […]
25 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.481

ο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Data-Driven Trajectory Imitation with Reinforcement Learning» και με κωδικό C.481, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό […]