201910845/01-08-2019

7 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.760

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201913902 /04-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΥΧ469Β7Τ-Η8Ρ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201910845/01.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 94ΔΝ469Β7Τ-ΡΥ5), […]
1 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.760

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Δραστηριότητες Υποστήριξης προβολής και έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα πλαίσια συνεργασίας με το ΔΔΠΜΣ στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Β.760) και προτίθεται να […]