201912444/17-09-2019

11 Οκτωβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.461

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201914151/11-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΣΥ469Β7Τ-ΕΣΗ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201912444/17-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 60ΣΕ469Β7Τ-ΣΗ5), στο […]
17 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.461

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS + ΚΑ 103/2019 -2020 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 υλοποιεί το εγκεκριμένο έργο µε τίτλο πουχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η χρονική διάρκεια του φυσικού […]