201914152/11-10-2019

28 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.085 (201914152/11-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201916079/21.11.2019 (ΑΔΑ: 9Ε44469Β7Τ-ΦΩΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914152/11.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : Ω45Σ469Β7Τ-3Α0), στο […]
11 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.085

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]