201914207/14-10-2019

28 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.193 (201914207/14-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201915903/19.11.2019 (ΑΔΑ6ΟΝΡ469Β7Τ-ΧΕΣ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914207 – 14/10/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 941Ο469Β7Τ-Α00), […]
14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.193

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «NETPHISH: Ανάπτυξη  καινοτόμου εργαλείου τελικού χρήστη για την προστασία από επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”» και με κωδικό MIS 5032818, προτίθεται […]