201914209/14-10-2019

13 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195 (201914209/14-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201915715/13.11.2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΣ469Β7Τ-ΚΞΚ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201914209/14.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΝΦ7469Β7Τ-2ΙΣ), στο […]
14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.195

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSITION: Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση» και με κωδικό MIS 5031295, προτίθεται να χορηγήσει […]