201914477/21-10-2019

20 Νοεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.098 (201914477/21-10-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201916037/20.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΛΩΩ469Β7Τ-ΘΒΦ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201914477/21.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΚΓ469Β7Τ-Ν6Ξ), στο […]
21 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.098 (201914477/21-10-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το Υποέργο 1 αυτεπιστασίας (εκτέλεση με ίδια μέσα) του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς για […]