201915114/01-11-2019

5 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.215 (201915114/01-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με Αρ. Πρωτ. 201916833/02.12.2019 (ΑΔΑ: 624Θ469Β7Τ-7ΧΣ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για  σύναψη συμβάσεων Ανταποδοτικής Υποτροφίας στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201915114 – 01/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : […]