201916530/28-11-2019

11 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.533 (201916530/28-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202003550/10-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΤ9469Β7Τ-7ΦΧ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201916530-28/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ4ΝΚ469Β7Τ-ΠΝΣ) στο […]
4 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.533 (201916530/28-11-2019) / Ορθή Επανάληψη

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – ΠΜΣ Επανίδρυσης» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]