201916693/29-11-2019

31 Δεκεμβρίου 2019

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.490 (201916693/29-11-2019)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 201919747/31-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ2Ξ469Β7Τ-Ξ53) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 201916693/29-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία […]
29 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.490 (201916693/29-11-2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «FACTLOG: Energy-aware Factory Analytics […]