201919248/19-12-2019

6 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.085 (201919248/19-12-2019)

Έγκριση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για παροχή έργου μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 201919248 – 19/12/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / C.085
19 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.085 (201919248/19-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες  πολυτροπικής  μηχανικής μάθησης  και  επεξεργασίας  σήματος από ετερογενείς πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων […]