201919327/23-12-2019

14 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.484 (201919327/23-12-2019)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 201919327/23-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ014469Β7Τ-9ΕΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «2CeVau: […]
23 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.484 (201919327/23-12-2019)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «2CeVau: Cybersecure Corridors for eVehicle Automation» προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με […]