202000414/30-01-2020

27 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.115 (202000414/30-01-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202001897 27/2/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000414 30/01/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΩΦ469Β7Τ-ΙΛΙ), στο […]
30 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.115 (202000013/14-01-2020)

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020), προκηρύσσει δύο θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου για το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο Enhancing at an Early Stage the Investment Value […]