202000774/04-02-2020

27 Φεβρουαρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.491 (202000774/04-02-2020)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του από 25.02.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202000774-04/02/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : 6ΙΑΞ469Β7Τ-5ΓΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου […]
4 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.491 (202000774/04-02-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Regio_Gnosis – Πληροφόρηση και […]