202000836/07-02-2020

20 Μαρτίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.004 (202000836/07-02-2020)

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 202000836/07-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΦΩΕ469Β7Τ-2Γ9) και στην ιστοσελίδα […]
7 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.004 (202000836/07-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί  το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση Επανίδρυση (2ος κύκλος)» . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/09/2019έως28/02/2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης […]