202000842/07-02-2020

3 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.229 (202000842/07-02-2020)

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000842-07/02/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ6ΗΔ469Β7Τ-ΘΓΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.229 […]
7 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.229 (202000842/07-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου με έξι (6) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 02/08/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση […]