202000978/12-02-2020

11 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.112 (202000978/12-02-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 2020003554/10-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΔ82469Β7Τ-ΖΧΧ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202000978/12-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΔΡΜ469Β7Τ-Ε99), στο […]
13 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.112 (202000978/12-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]