202000978/12-02-2020

13 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.112 (202000978/12-02-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2021 και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε […]