202002175/05-03-2020

4 Απριλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.404 (202002175/05-03-2020)

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. της 202002175/05-03-2020  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΨΥΔ469Β7Τ-ΩΣΧ) και στην ιστοσελίδα […]
5 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.404 (202002175/05-03-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021 κι όπως περιγράφεται η θέση, µε δυνατότητα ανανέωσης […]