202003703/15-04-2020

22 Μαΐου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.122 (202003703/15-04-2020)

Ανακοινωση προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202003703-15/04/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:90ΦΑ469Β7Τ-ΒΥΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «C.122 SOUNDSCAPES […]
15 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.122 (202003703/15-04-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «SOUNDSCAPES – Εργαλεία Ανάλυσης και Σύνθεσης Ηχοτοπίων» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς […]