202003731/16-04-2020

16 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.085 (202003731/16-04-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό […]