202004548/21-05-2020

29 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.628 (202004548/21-05-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005864-26/6/2020 προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. . 202004548/21-05-2020Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΝΙΞ469Β7Τ-ΑΔ1), στο πλαίσιο υλοποίησης […]
21 Μαΐου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.628 (202004548/21-05-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «ΗΑΜΜΕR: enabling Hybrid beAmforming and Massive MIMO through lEaRning» (C.628) που χρηματοδοτείται […]