202004767/25-05-2020

20 Ιουνίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.121 (202004767/25-05-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202005602/19-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΖΣ469Β7Τ-ΕΞΜ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202004767/25-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΔΞΡ469Β7Τ-4ΑΩ), στο […]
25 Μαΐου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.121 (202004767/25-05-2020)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Διοίκηση Οργανωσιακής Καινοτομίας: Μία  Πολυεπίπεδη Μελέτη των Προσδιοριστικών Παραγόντων και των Επιπτώσεων στην Απόδοση – Managing Organizational Innovation: A Multilevel Examination of […]