202005312/04-06-2020

9 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.681 (202005312/04-06-2020)

Ανακοίνωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005312/04-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΗΧ469Β7Τ-9Δ0), στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό […]
4 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.681 (202005312/04-06-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Έρευνα στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Κλάδο και Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προβλεπτικών υποδειγμάτων (2ος κύκλος)», προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου […]