202005472/12-06-2020

10 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.084 (202005472/12-06-2020)

Εγκρίνεται το αποτέλεσμα του από 07.07.2020 Πρακτικού Αξιολόγησης, των προτάσεων που υποβλήθηκαν για σύναψη σύμβασης Ανάθεσης Έργου στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 202005472-12/06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9M1X469B7T-AΩ7), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με […]
12 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.084 (202005472/12-06-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΜΑΝΤΟ: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για […]