202005641/19-06-2020

4 Αυγούστου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.689 (202005641/19-06-2020)

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 202005641/19.06.2020 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα […]
22 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.689 (202005641/19-06-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Track and Know: Big Data for Mobility Tracking Knowledge Extraction in Urban Areas» (Grant Agreement […]