202005644/19-06-2020

24 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.130 (202005644/19-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202007177/24.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΥΑΤ469Β7Τ-51Π) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005644/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΡΘΗ469Β7Τ-23Η), στο […]
23 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.130 (202005644/19-06-2020)/Ορθή Επανάληψη

To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) υλοποιεί το Υποέργο 3  «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών (Β ΦΑΣΗ)» της Πράξης με τίτλο […]