202005721/24-06-2020

23 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.145 (202005721/24-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202007095-23/07/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΓΗ469Β7Τ-ΛΒ5) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202005721/24.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: […]
25 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.145 (202005721/24-06-2020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με συνολικά έξι (6) φυσικά πρόσωπα/εξωτερικούς συνεργάτες με χρονική διάρκεια από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31/12/2022. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να […]