202006015/29-06-2020

24 Ιουλίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου C.117 (202006015/29-06-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202007099/23.07.2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΔ469Β7Τ-ΓΥΛ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006015/29.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΗΧ469Β7Τ-ΩΤΓ), στο […]
29 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου C.117 (202006015/29-06-2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «InteropEHRate — Interoperable EHRs […]