202006388/06-07-2020

18 Σεπτεμβρίου 2020

Προσωρινά Αποτελέσματα Πρόσκλησης Έργου B.974 (202006388/06-07-2020)

Ανακοινώνονται τα με αρ. πρωτ. 202008964/18-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΕΕ469Β7Τ-Ξ1Θ) προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 202006388/06.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω013469Β7Τ–ΓΤΤ), στο […]
8 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργου B.974 (202006388-06072020)

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 1ος Κύκλος Επανίδρυση» (κ.ε. B.974) προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης […]